หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋าลซาย
อักษรล้านนา
นาฯตาลฯฯซายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำตาลซาย]
ความหมาย

น.น้ำตาลทราย - ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตจากอ้อย ในเขตร้อน เช่นประเทศไทย ประมาณ ๖๐% และผลิตจากหัวบีท ในเขตอบอุ่นประมาณ ๔๐% ที่รู้จักและใช้กันมากได้แก่ น้าตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋าลซาย (นาฯตาลฯฯซายฯ)