หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋ายวา
อักษรล้านนา
นาฯตายวฯา
เทียบอักษรไทย
[น้ำตายวา]
ความหมาย

น.นำตาซึม (น้อยกว่าน้ำตาไหล)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋ายวา (นาฯตายวฯา)