หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋า
อักษรล้านนา
นาฯตา
เทียบอักษรไทย
[น้ำตา]
ความหมาย

น.น้ำตา - น้ำที่ไหลออกจากดวงตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋า (นาฯตา)