หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋กตาด
อักษรล้านนา
นาฯต฿กฯตาดฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำตกตาด]
ความหมาย

น.น้ำที่ตกจากภูเขาลงมาที่หน้าผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋กตาด (นาฯต฿กฯตาดฯ)