หน้าหลัก
น้ำต๋กตาด
นาฯต฿กฯตาดฯ
[น้ำตกตาด]

น.น้ำที่ตกจากภูเขาลงมาที่หน้าผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋กตาด (นาฯต฿กฯตาดฯ)