หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต๋ก
อักษรล้านนา
นาฯต฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำตก]
ความหมาย

น.น้ำที่ตกจากที่สูง อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือกระทำขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต๋ก (นาฯต฿กฯ)