หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำต้นพะเจ้า
อักษรล้านนา
นาฯต้฿นฯระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[น้ำต้นพระเจ้า]
ความหมาย

น.คนโทขนาดเล็ก ใส่น้ำถวายพระเจ้า (พระพุทธรูป) ที่ประดิษฐานบนหิ้งพระเจ้าภายในบ้าน ซึ่งจะถวายพร้อมกับสำรับอาหารในตอนเช้า หลังจากที่นึ่งข้าวสุกแล้ว เป็นประจำทุกวัน; ดู...หิ้งพะเจ้า

ออกเสียงล้านนา
หิ้งพะเจ้า
อักษรล้านนา
หิ้งฯระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[หิ้งพระเจ้า]
ความหมาย

น.หิ้งที่จัดไว้บนบ้านในที่สูงพอเอื้อมถึง ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งมักหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ มีแจกันดอกไม้ เชิงเทียน กระถางธูป โคนโทใส่น้ำประกอบ ชาวล้านนาจะนำข้าว อาหาร ของหวาน น้ำ ใส่ภาชนะชุดเล็กๆ ถวายพระเจ้า (พระพุทธรูป) เป็นประจำทุกเช้าบนหิ้งนี้ เรียกว่า ใส่เข้าพะเจ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำต้นพะเจ้า (นาฯต้฿นฯระฯพเจั้า)