หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำตุ้น
อักษรล้านนา
นาฯฯฯทุ่ร
เทียบอักษรไทย
[น้ำทุ่น]
ความหมาย

น.น้ำนิ่ง,น้ำในแหล่งน้ำที่ไม่ไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำตุ้น (นาฯฯฯทุ่ร)