หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำซุย
อักษรล้านนา
นาฯซุ
เทียบอักษรไทย
[น้ำซุย]
ความหมาย

น.เงินที่ผู้เกี่ยวข้องมอบให้เพื่อตอบแทนสิทธิในการรับมรดก หรือสิทธิที่ร่วมกันอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำซุย (นาฯซุ)