หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำซวะ
อักษรล้านนา
นาฯซวฯะ
เทียบอักษรไทย
[น้ำซวะ]
ความหมาย

น.น้ำที่ใช้ชำระสิ่งต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำซวะ (นาฯซวฯะ)