หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำจ้าง
อักษรล้านนา
นาฯช่างฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำช่าง]
ความหมาย

น.ความชำนาญงาน,ฝีมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจ้าง (นาฯช่างฯ)