หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำจำ
อักษรล้านนา
นาฯชำ
เทียบอักษรไทย
[น้ำชำ]
ความหมาย

น.น้ำซับ,น้ำซึม ปกติเกิดขึ้นที่ต้นน้ำลำธาร; น้ำจึม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำจำ (นาฯชำ)