หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำง่าว
อักษรล้านนา
นาฯง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำง่าว]
ความหมาย

น.ความโง่,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความโง่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำง่าว (นาฯง่าวฯ)