หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้ำคอก
อักษรล้านนา
นาฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[น้ำฅอก]
ความหมาย

น.ภาชนะใส่น้ำดื่มทำด้วยไม้ซาง มีสายสำหรับสะพายติดตัวไปทำไร่ไถนา หรือเข้าป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำคอก (นาฯฅอฯก)