หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้าว
อักษรล้านนา
นาฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[น้าว]
ความหมาย

ก.ดึงลง,เหนี่ยวลง,ดึงจนโค้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้าว (นาฯวฯ)