หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้องๆ
อักษรล้านนา
น้อฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[น้องๆ]
ความหมาย

ว.ใกล้จะเป็น,จวนจะเป็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องๆ (น้อฯงๆ)