หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้องหม้า
อักษรล้านนา
น้อฯงห้มฯา
เทียบอักษรไทย
[น้องหม้า]
ความหมาย

น.น้องนางผู้เป็นใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องหม้า (น้อฯงห้มฯา)