หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น้องนุ่งซุ่งซอง
อักษรล้านนา
น้อฯงนุ่งซุ่งซอฯง
เทียบอักษรไทย
[น้องนุ่งซุ่งซอง]
ความหมาย

ดู...น้องๆ

ออกเสียงล้านนา
น้องๆ
อักษรล้านนา
น้อฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[น้องๆ]
ความหมาย

ว.ใกล้จะเป็น,จวนจะเป็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องนุ่งซุ่งซอง (น้อฯงนุ่งซุ่งซอฯง)