หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้องจาย
อักษรล้านนา
น้อฯงชายฯ
เทียบอักษรไทย
[น้องจาย]
ความหมาย

น.น้องเขย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้องจาย (น้อฯงชายฯ)