หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้อง
อักษรล้านนา
น้อฯง
เทียบอักษรไทย
[น้อง]
ความหมาย

น๑.ผู้ที่เกิดทีหลังร่วมพ่อแม่เดียวกัน น๒.สรรพนามบุรุษที่ ๒ เรียกผู้ที่อายุน้อยกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้อง (น้อฯง)