หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น่าย
อักษรล้านนา
นาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[น่าย]
ความหมาย

ว๑.เปื่อยหรืออ่อนตัวลง,ละลาย, หลอมเหลว เช่น น้ำแข็งน่าย - น้ำแข็งละลาย, ขี้เผิ้งน่าย - ขี้ผึ้งหลอมเหลว; ไน่ ก็ว่า ว๒.ระรื่น เช่น หน้าน่าย - หน้าระรื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่าย (นาฯยฯ)