หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น่อย
อักษรล้านนา
น่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[น่อย]
ความหมาย

ว.น้อยหนึ่ง,นิดหนึ่ง,ไม่มาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่อย (น่อฯยฯ)