หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
น่อง
อักษรล้านนา
น่อฯง
เทียบอักษรไทย
[น่อง]
ความหมาย

น.ส่วนที่อยู่ด้านหลังของหน้าแข้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น่อง (น่อฯง)