หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นูด
อักษรล้านนา
นูด
เทียบอักษรไทย
[นูด]
ความหมาย

ก.ใช้ของแข็งลักษณะกลมครูดไปบนสิ่งอื่นให้แน่นหรือเป็นรอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นูด (นูด)