หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นึกได้
อักษรล้านนา
นึกฯได้
เทียบอักษรไทย
[นึกได้]
ความหมาย

ก.คิดขึ้นมาได้,คิดออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นึกได้ (นึกฯได้)