หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นึกขวาดฮู้
อักษรล้านนา
นึกฯขวฯาดรู้
เทียบอักษรไทย
[นึกขวาดรู้]
ความหมาย

ก.ระลึกได้,สำนึกได้ในทันที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นึกขวาดฮู้ (นึกฯขวฯาดรู้)