หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นึ
อักษรล้านนา
นึ
เทียบอักษรไทย
[นึ]
ความหมาย

ก.ถูกใส่,สัมผัส,แตะ เช่น เอาแก้มนึแก้ม - เอาแก้มแตะแก้ม, เอาแขนไปนึสี - เอา แขนไปถูกสี; หนึ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นึ (นึ)