หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นี้เต๊อะ
อักษรล้านนา
นี้เทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[นี้เทอะ]
ความหมาย

ว.นี่เถิด,นี้เถิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นี้เต๊อะ (นี้เทิอฯะ)