หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นิ้วแม่มือ
อักษรล้านนา
นิ้วฯแม่มื
เทียบอักษรไทย
[นิ้วแม่มือ]
ความหมาย

น.นิ้วหัวแม่มือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้วแม่มือ (นิ้วฯแม่มื)