หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นิ้ว
อักษรล้านนา
นิ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[นิ้ว]
ความหมาย

น.ปลายสุดของมือหรือเท้า เรียกนิ้วมือ นิ้วเท้า แยกออกเป็นข้างละ ๕ นิ้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิ้ว (นิ้วฯ)