หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นิมนต์
อักษรล้านนา
นิม฿น์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[นิมนต์]
ความหมาย

ก.เชื้อเชิญ (ใช้กับพระสงฆ์)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นิมนต์ (นิม฿น์ตฯ)