หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาโห้ง
อักษรล้านนา
นาฯโห้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[นาโห้ง]
ความหมาย

น.นาอยู่ระดับต่ำกว่านาที่ใกล้กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาโห้ง (นาฯโห้฿งฯ)