หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาฮ้าง
อักษรล้านนา
นาฯร้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นาร้าง]
ความหมาย

น.นาที่ทิ้งร้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาฮ้าง (นาฯร้างฯ)