หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาฬิก๋าปุ๋ก
อักษรล้านนา
นาฯฬิกาปลฯก
เทียบอักษรไทย
[นาฬิกาปลุก]
ความหมาย

น.นาฬิกาปลุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาฬิก๋าปุ๋ก (นาฯฬิกาปลฯก)