หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาฬิก๋า
อักษรล้านนา
นาฯฬิกา
เทียบอักษรไทย
[นาฬิกา]
ความหมาย

น.เครื่องบอกเวลามีหลายชนิด เช่น นาฬิก๋าแขวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาฬิก๋า (นาฯฬิกา)