หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นายเสิ๋ก
อักษรล้านนา
นาฯยฯเสิกฯ
เทียบอักษรไทย
[นายเสิ็ก]
ความหมาย

น.นายศึก,แม่ทัพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายเสิ๋ก (นาฯยฯเสิกฯ)