หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายอ่าย
อักษรล้านนา
นาฯยฯอ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[นายอ่าย]
ความหมาย

น.นายด่าน,คนเก็บภาษี,คนเก็บผลประโชน์,คนเก็บส่วย: อ่าย มาจากภาษาบาลี อายะ-อาย แปลว่า กำไร,ผลประโยชน์,รายได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายอ่าย (นาฯยฯอ่ายฯ)