หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายหน้า
อักษรล้านนา
นาฯยฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[นายหน้า]
ความหมาย

น.ผู้ติดต่อซื้อขายแทนบุคคลอื่นโดยได้รับค่าป่วยการจากการซื้อขายนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายหน้า (นาฯยฯห้นฯา)