หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นายปันจ่า
อักษรล้านนา
นาฯยฯพันฯจ่า
เทียบอักษรไทย
[นายพันจ่า]
ความหมาย

น.นายพันจ่า - ยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นประทวนสูงกว่าจ่า เช่น พันจ่าอากาศเอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายปันจ่า (นาฯยฯพันฯจ่า)