หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายปัน
อักษรล้านนา
นาฯยฯพันฯ
เทียบอักษรไทย
[นายพัน]
ความหมาย

น.นายพัน - ยศทหาร ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรสูงกว่านายร้อย รองจากนายพล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายปัน (นาฯยฯพันฯ)