หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นายบ้าน
อักษรล้านนา
นาฯยฯบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[นายบ้าน]
ความหมาย

น.ผู้ใหญ่บ้าน - ตำแหน่งผู้ปกครองท้องที่ระดับหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ปกครองดูแลราษฎรในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ; แก่บ้าน,ป้อหลวง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายบ้าน (นาฯยฯบ้าฯนฯ)