หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นายตี๋น
อักษรล้านนา
นาฯยฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[นายตีน]
ความหมาย

น.ผู้ควบคุมพลเดินเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายตี๋น (นาฯยฯตีนฯ)