หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นายจ๊าง
อักษรล้านนา
นาฯยฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[นายช้าง]
ความหมาย

น.นายกองช้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายจ๊าง (นาฯยฯช้างฯ)