หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นายกุม
อักษรล้านนา
นาฯยฯคุม
เทียบอักษรไทย
[นายคุม]
ความหมาย

น.ผู้ควบคุมงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นายกุม (นาฯยฯคุม)