หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาย
อักษรล้านนา
นาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[นาย]
ความหมาย

น.นาย,นายงาน,หัวหน้างาน,คำที่ใช้นำหน้าคนผู้ชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาย (นาฯยฯ)