หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาม
อักษรล้านนา
นาฯ
เทียบอักษรไทย
[นาม]
ความหมาย

น.ชื่อ,สิ่งที่ไม่ใช่รูปหรือจิตใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาม (นาฯ)