หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาปี๋
อักษรล้านนา
นาฯปี
เทียบอักษรไทย
[นาปี]
ความหมาย

น.นาที่ปลูกข้าวตามฤดูกาลปรกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาปี๋ (นาฯปี)