หน้าหลัก
นาปี๋
นาฯปี
[นาปี]

น.นาที่ปลูกข้าวตามฤดูกาลปรกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาปี๋ (นาฯปี)