หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นาบโต้ษ
อักษรล้านนา
นาฯปฯโท฿ษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[นาบโทษ]
ความหมาย

ดู...นฺวาบโต้ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาบโต้ษ (นาฯปฯโท฿ษฯฯ)