หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาบ
อักษรล้านนา
นาฯปฯ
เทียบอักษรไทย
[นาบ]
ความหมาย

ดู...นฺวาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาบ (นาฯปฯ)