หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาน้ำฟ้า
อักษรล้านนา
นาฯนาฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[นาน้ำฟ้า]
ความหมาย

น.นาที่อาศัยน้ำฝน ไม่มีระบบชลประทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาน้ำฟ้า (นาฯนาฯฟ้า)