หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นานฮอด
อักษรล้านนา
นาฯรอฯด
เทียบอักษรไทย
[นานรอด]
ความหมาย

ก.ไปตั้งนานยังไม่ถึง/...ยังไม่เห็น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานฮอด (นาฯรอฯด)